Recenzenci

- Anna Bochnakowa (Uniwersytet Jagielloński)

- Gavin Bowd (University of St Andrews)

- Paul Cappeau (Université de Poitiers)
- Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński)
- Bernard Colombat (Professeur émérite à l’Université Paris Diderot Paris 7)

- Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)
- Larry Duffy (University of Kent)

- Mieczysław Gajos (Uniwersytet Łódzki)

- Yves Gambier (Turun Yliopisto)
- Teresa Giermak-Zielińska (Uniwersytet Warszawski)
- Catherine Grall (Université de Picardie Jules-Verne)
- Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Warszawski)
- Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki)

- Greta Komur-Thilloy (Université de Haute-Alsace)
- Sabina Kruszyńska (Uniwersytet Gdański)

- Monika Kulesza (Uniwersytet Warszawski)
- Sophie Lefay (Université d'Orléans)

- Mirosław Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

- Hans-Jürgen Lüsebrink (Universität des Saarlandes)

- Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
- Małgorzata Nowakowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

- Michel Quereuil (Université Blaise Pascal)
- Francois Roudaut (Université Paul Valéry, Montpellier)

- Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace)

- Jean-François Sablayrolles (Université Paris 13)

- Gilles Siouffi (Sorbonne Université)

- Tomasz Swoboda (Uniwersytet Gdański)

- Marcela Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński)

- Kristiina Taivalkoski-Shilov (Turun yliopisto)
- Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
- Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski)
- Ulla Tuomarlà (Helsingin yliopisto)
- Carl Vetters (Université du Littoral Côte d'Opale)
- Grażyna Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
- Magdalena Wandzioch (Uniwersytet Śląski)

- Halina Widła (Uniwersytet Śląski)
- Krystyna Wróblewska-Pawlak (Uniwersytet Warszawski)

- Izabella Zatorska (Uniwersytet Warszawski)

 

 

Procedura recenzowania

Zespół redakcyjny (Komitet Redakcyjny czasopisma i redaktor danego tomu czasopisma) po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej dokonuje selekcji nadesłanych zgłoszeń (streszczeń proponowanych artykułów); podstawą jest zgodność propozycji z tematem numeru i jej poziom merytoryczny.

Wszystkie przesłane artykuły są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego (w miarę możliwości jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej); autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process). Ocena dotyczy: wagi i sposobu sformułowania problematyki; doboru metody; jasności wywodu; poprawności języka; doboru źródeł (recenzent jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza i uzasadnienia ocen).

Recenzje (w formie pisemnej) służą redakcji jako podstawa decyzji o publikacji; mogą także pomóc autorowi w podnoszeniu jakości jego pracy. Ocena powinna być rzetelna, obiektywna, bezstronna i właściwie uzasadniona; może dotyczyć wyłącznie ocenianej pracy, a nie osoby autora. Recenzent powinien zgłaszać redakcji ewentualny konflikt interesów, a także podejrzenie wykorzystania w recenzowanym tekście prac innych autorów bez wskazania źródła. Recenzent zachowuje zasadę poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny.

Recenzje są zakończone jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie po dokonaniu poprawek) bądź jego odrzucenia.

W przypadku ocen wyraźnie rozbieżnych tekst jest kierowany do trzeciego recenzenta, który nie będzie miał wiedzy o wcześniejszych ocenach.

Zanonimizowane komentarze recenzentów przekazywane są autorom. Autorzy ustosunkowują się do uwag recenzentów we wskazanym terminie. W razie potrzeby tekst może zostać ponownie skierowany do oceny. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie ocenionego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

Redaktorzy Romanica Wratislaviensia publikujący swoje prace w czasopiśmie poddawani są opisanej wyżej procedurze recenzowania. Recenzenci nie mogą publikować swoich prac w numerze, w którego ocenie biorą udział.

Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Formularz oceny 

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout